Pro Storitve


Loading Quotes...

POLITIKA ZASEBNOSTI PODJETJA PRO STORITVE D.O.O.

Načela

V podjetju Pro storitve, promocije, d.o.o. spoštujemo zasebnost naših strank, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi pravili podjetja, vedno pa v največji skrbi za interese naših strank. Zato je dostop do osebnih podatkov naših strank dovoljen le pooblaščenim osebam in sicer v obsegu, ki jim je nujno potreben za nemoteno izvajanje storitev, ki jih nudi podjetje Pro storitve, promocije, d.o.o. svojim strankam. 

Z željo zagotoviti transparentno in zakonito politiko zasebnosti vam v podjetju Pro storitve, promocije, d.o.o. omogočamo, da ste seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki vam omogočajo informiranost. V celoti sledimo novi ureditvi, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in nacionalno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov

Podjetje Pro storitve, promocije, d.o.o. svojim strankam nudi storitve zavarovalnega zastopanja na področju individualnih zavarovanj. Specializirani smo za področja zdravstvenih, nezgodnih, življenjskih in ostalih podobnih zavarovanj. Sodelujemo z različnimi partnerji na omenjenih področjih in tako s svojimi profesionalno dodelanimi storitvami vedno poskrbimo, da se naše stranke ne zadovoljijo z manj kot najugodnejšo rešitvijo za njih.

Podatki o upravljalcu: Pro storitve, promocije, d.o.o., Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana, Matična številka: 7046839000, Davčna številka: 99306280.

Namen obdelave osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki operiramo za namen izvajanja storitev, ki vam jih nudimo. Brez posredovanja vaših podatkov, kot jih predvideva zakon, (zavarovalne) pogodbe ni moč skleniti, torej gre za obvezne podatke. Poleg nujno potrebnih podatkov lahko od vas pridobimo tudi druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje pravic in obveznosti iz pogodbe.

S privolitvijo podjetje Pro storitve d.o.o., osebne podatke tudi pridobi neposredno od svojih strank in jih zbira ter obdeluje za potrebe ocenjevanja relevantnih karakteristik posameznika v okviru namena izdelave in predstavitve posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oziroma neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do posameznikovega preklica. Od prejema vašega preklica oziroma od trenutka, ko podjetje Pro storitve d.o.o. do vas izpolni vse svoje obstoječe in pričakovane pogodbene ter druge obveznosti, vaših osebnih podatkov ne hrani več.

Vaše pravice

Podjetje Pro storitve d.o.o. vam je na razpolago, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov izvršujete svoje pravice: pravico do seznanitve, pravico do popravka, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave, pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosa osebnih podatkov.

Dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali pa delno prekličete s pisno zahtevo, ki jo pošljete po elektronski poti na pisarna@prostoritve.com. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic oziroma sankcij. V takem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več zbirali in obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika oziroma so podani zakoniti interesi.

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko preko navedenega elektronskega naslova sama stopi v stik s podjetjem Pro storitve d.o.o. za pojasnila glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njenih osebnih podatkov in uresničevanjem njenih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik ima tudi pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, v kolikor meni, da so mu bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V primerih, ko je podlaga za hrambo osebnih podatkov vaše soglasje, podatke hranimo do vašega preklica. Ko je podlaga za hrambo osebnih podatkov pogodbeno razmerje med podjetjem Pro storitve d.o.o. in vami, vaših podatkov ne hranimo več od trenutka, ko Pro storitve d.o.o. do vas izpolni vse svoje obstoječe in pričakovane pogodbene ter druge obveznosti.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

Vaše podatke zadržimo zase. Za potrebe in v okvirih nudenja naših storitev pa vaše osebne podatke lahko posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem (računovodski servis, odvetniška pisarna, pošta ipd.), državnim organom (upravni organi, nadzorstveni organi, policija ipd.). Z vašim izrecnim predhodnim soglasjem pa lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi drugim (drugim podjetjem) in lahko z njimi delimo vaše osebne podatke (za obveščanje o ugodnostih, nagradnih igrah, za neposredno trženje ipd.).

Varnost

Vsi zaposleni, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Z rednimi kontrolnimi pregledi, vzdrževanjem in obnavljanjem skrbimo, da prostori, kjer hranimo osebne podatke, strojna ter programska oprema, potrebna za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, nudijo varne pogoje in nepooblaščenim ne omogočajo dostopa do osebnih podatkov.

Vsebina naše politike zasebnosti se lahko v prihodnosti spremeni, da bo dosegala standarde pravnega in tržnega napredka. O vseh spremembah vas bomo obvestili na naši spletni strani.

Ljubljana, 24.5.2018

PRO STORITVE D.O.O.